ISU Vrancea organizează concurs cu încadrare directă pentru postul de Ofițer specialist II Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, Compartiment Comunicații

Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;

l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;

m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

Cerințele postului:

Gradul militar: Sublocotenent

Pregătire de bază:

Studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale:

– matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă „Matematică”, „Informatică”, „Fizică”;
– ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă „Inginerie electrică”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, „Mecatronică şi robotică”, „Ştiinţe inginereşti aplicate” – specializarea „Informatică industrială”;
– ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă „Ştiinţe administrative”- specializarea „Administraţie publică”, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – specializarea „Managementul organizaţiei”, „Managementul sistemelor de comunicaţii militare”, pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet/diplomă de ofiţer specialitatea „comunicaţii şi informatică” sau „transmisiuni”; domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică” – specializarea „Informatică economică”, domeniul de licenţă „Contabilitate” – specializarea ” Contabilitate si informatică de gestiune”;
Pregătire de specialitate: Nu este cazul.
Alte cunoştinţe: Nu este cazul.
Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:
Autorizație de acces pentru lucrul cu informații și documente clasificate – Secret de stat, nivel „STRICT SECRET”, după încadrare.
Limbi străine:citit/scris/vorbit: Nu este cazul.
vechime în funcţii de conducere: Nu este cazul.
perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: Nu este cazul.
aptitudini şi abilităţi necesare: Nu este cazul.
atitudini necesare/comportament: Nu este cazul.
parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.
trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic.
alte cerințe: Nu este cazul.
vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Nu este cazul.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Nu este cazul.
vechime în armă: Nu este cazul.
vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: Nu este cazul.
vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: Nu este cazul.
vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Nu este cazul.
definirea sumara a atributiilor postului:
– asigură funcţionarea, dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnică materială pentru reţelele de comunicaţii integrate şi radio, a transmisiilor de date ale inspectoratului, precum şi pentru secretizarea comunicaţiilor.

Alte detalii privind concursul pot fi citite AICI.

PROMO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.